Regulamin

REGULAMIN

Sklepu internetowego Paluszkowe Rozśpiewanki

 

§ 1 

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator/Właściciel Sklepu – Dobrosława Horbacz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Paluszkowe Rozśpiewanki Dobrosława Horbacz, Żeromskiego 33/7, 50-321 Wrocław NIP 8841445420. 
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.
 3. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Sklepie internetowym Paluszkowe Rozśpiewanki, 
 4. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem https://paluszkowerozspiewanki.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia Towaru, prowadzony przez Właściciela, 
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie,
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm., dalej jako „Kodeks Cywilny”), zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu,
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://paluszkowerozspiewanki.pl
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Właściciela. 
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji konta w Sklepie i sposobu korzystania z tego konta, 
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w Sklepie, 
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem Sklepu.
    

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu 

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet,
  2. posiadanie przeglądarki internetowej w aktualnej wersji (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Fireforx lub Google Chrome),
  3. posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
   przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies. 
 2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 3. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o Towarach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Składanie Zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 5. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w Regulaminie.

§ 4

Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży z wykorzystaniem Sklepu należy wejść na stronę internetową … oraz dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Sklep umożliwia nabywanie Towarów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Wybór Towarów  zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość wyboru Towaru oraz modyfikacji Towaru już wybranego. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu.
 5. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży wymaga podania przez Klienta danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, tj.
  1. imię i nazwisko / nazwa firmy Klienta,
  2. adres dostawy Towaru,
  3. adres e-mail Klienta,
  4. numer telefonu Klienta,
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, o których mowa w ust. 6, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. zamówionego Towaru,
  2. jednostkowej ceny zamówionego Towaru oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
  3. kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów dodatkowych (o ile występują),
  4. wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towaru.
 7. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.
 8. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli w przedmiocie zawarcia z Właścicielem Umowy sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.
 9. Po złożeniu Zamówienia Klient przekierowany zostanie na stronę internetową umożliwiającą opłacenie Zamówienia, zgodnie z § 6 Regulaminu.
 10. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzyma na wskazany przez Siebie adres e-mail wiadomość zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 10 powyżej.

 § 5

Dostawa

 1. Koszty dostawy Towaru, zgodnej ze sposobem dostawy wybranym przez Klienta, doliczane są do ceny zamówionego Towaru i ponosi je Klient. Klient zwolniony jest z obowiązku ponoszenia kosztów dostawy Towaru w przypadku zamówienia w Sklepie Towaru o łącznej wartości przekraczającej kwotę 300 zł brutto. Obowiązują ceny Towarów podane w Sklepie w chwili składania zamówienia przez Klienta. Klient zwolniony jest z obowiązku ponoszenia kosztów dostawy Towaru będącego treścią cyfrową nie zapisaną na nośniku materialnym.
 2. Dostawa Towaru będącego treścią cyfrową nie zapisaną na nośniku materialnym następuje poprzez przesłanie pliku (format pdf lub mp3) na adres e-mail podany przez Klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy Towaru przedstawiana jest w potwierdzeniu Zamówienia przesyłanym na adres e-mail Klienta.
 4. Dostawa Towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruk potwierdzenia Zamówienia oraz dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.

§ 6

 Płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają należne podatki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny Towaru na jeden z wybranych przez siebie sposobów, tj.
  1. przelewem na rachunek bankowy o numerze: 05 1050 1575 1000 0097 4456 2134,
  2. płatnością w systemie PAYPAL,
  3. płatnością w systemie BLIK,
  4. płatnością w systemie Google Pay,
  5. obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 7

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje  w terminie 14 dni prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i wysłanie go na adres: Paluszkowe Rozśpiewanki Dobrosława Horbacz, ul. Żeromskiego 33 lok. 7, 50-321 Wrocław.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Paluszkowe Rozśpiewanki Dobrosława Horbacz, Żeromskiego 33/7, 50-321 Wrocław.
  Klient ponosi w całości koszty zwrotu Towaru.
 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi powstać w trakcie transportu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności w terminie 14 dni od dnia doręczenia zwróconego Towaru. Zwrot płatności na rzecz Klienta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 5. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Umowa sprzedaży dotyczyła Towaru będącego treścią cyfrową nie zapisaną na nośniku materialnym, jeżeli dostawa Towaru za wyraźną zgodą Klienta nastąpiła przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i Klient poinformowany został przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 8

   Rękojmia

 1. Sklep na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Konsumentów na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych.
 3. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny/złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy/ żądać wymiany rzeczy na wolną od wad/
  żądać usunięcia wady.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. Reklamacje z tytułu rękojmi składane być powinny w formie pisemnej na adres: ul. Żeromskiego 33 lok. 7, 50-321 Wrocław i zawierać powinny krótki opis okoliczności uzasadniających jej wniesienie. W przypadku reklamacji dotyczących Towaru będącego treścią cyfrową niezapisanego na nośniku materialnym reklamowany Towar w formie pliku przesłać należy na adres e-mail: …
 9. Sklep rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia wraz z kompletnym Towarem podlegającym reklamacji. Jeżeli w tym czasie reklamacja nie może zostać rozpoznana Sklep w tym terminie powiadamia Klienta wnoszącego reklamację o przyczynach opóźnienia w rozpoznaniu reklamacji i przewidywanym terminie jej rozpatrzenia. Klient ponosi w całości koszty zwrotu Towaru.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji Towaru przez Klienta.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy Klienta, uszkodzenia mechanicznego Towaru, niewłaściwego konserwowania Towaru i użytkowania Towaru w sposób niezgodny z jego instrukcją.
 12. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.
 13. Postanowienia ust. 1-13 powyżej odpowiednio stosuje się do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne Towaru. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży z wykorzystaniem Sklepu jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu i akceptacją jego treści.
 2. Administrator oświadcza, że jest administratorem (w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) danych osobowych Klienta przekazanych podczas składania Zamówienia, obejmujących: imię i nazwisko Klienta, numer telefonu Klienta, adres Klienta, adres dostawy Towarów oraz adres e-mail Klienta.
 3. Dane osobowe Klienta, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Umowy (w tym doręczenia Klientowi zakupionego Towaru, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży Towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep), ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią związanych.
 4. Dane podane w trakcie składania Zamówienia w zakresie obejmującym imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, adres doręczenia Towaru, telefon Klienta i adres e-mail Klienta, są przetwarzane również przez firmy kurierskie, którym przekazywane są listy przewozowe będące jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.
 5. Dane podane w trakcie składania Zamówienia w zakresie obejmującym imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, telefon Klienta i adres e-mail Klienta, są przetwarzane również przez podmioty realizujące płatność.
 6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 7. Klient w każdym czasie ma prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
 8. Za zgodą Klienta przekazane przez niego dane mogą być wykorzystywane do działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z  dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Aktualna wersja Regulaminu opublikowana jest na stronie internetowej Sklepu. Regulamin może zostać zmieniony przez Właściciela z zastrzeżeniem, że zmieniona treść Regulaminu opublikowanie zostanie na stronie internetowej Sklepu.

 

 
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl